Obchodní podmínky, reklamační řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel fitness centra Studio Body Lenka Flodrová, Nová Ves 101, Pohořelice 691 23 , IČ 02263076 , e-mail: info@studiobody.cz, tel.: +420 607 121 820 (dále jen "Studio Body"), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky"):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Studio Body a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Studio Body a a jeho zákazníků

2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (www.studiobody.cz) a současně na recepci Studio Body.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech fitness centra

1. Aktuální nabídka zboží a služeb Studio Body, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech Studio Body na adrese: Znojemská 1002, Pohořelice 691 23, a současně na internetové adrese www.studiobody.cz.

2. Studio Body může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

3. Zákazník má možnost za zboží a služby (vyjma individuálních lekcí s trenérem) platit prostřednictvím zákaznického účtu, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zákaznického účtu lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, debetní karty, dárkové poukazy, podmínky využívání těchto benefitů si stanovuje aktuálně a zveřejňuje v prostorách Studio Body a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené Studio Body pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu případných storno poplatků, v opačném případě není nákup zboží nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn.

4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Studio Body.

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1. Zákazník si zřizuje u Studio Body zákaznický účet. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen "Deposit"),.

2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti či kartou na pokladně nebo pomocí dárkových poukazů. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerých služeb nabízených Studio Body (vyjma individuálních lekcí s trenérem). Dle výše dobitého kreditu je Zákazník přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané zboží a služby dle aktuálního ceníku Studio Body. Přiřazení odpovídající depositní skupiny se řídí vždy dle výše posledního vkladu na účet a zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je přiřazena do dané slevové skupiny. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také na recepci Studio Body.

3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky. Celá zbývající výše Depositu bude přiřazena do slevové skupiny dle výše vkladu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@studiobody.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu současně s vrácením karty a výmazu účtu.

4. Studio Body dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb Studio Body po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční a měsíční permanentka do fitness a solária apod.). Studio Body může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování. Dále Studio Body může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník se může informovat o stavu svého členství také na recepci Studio Body, a to po prokázání totožnosti vztahující se k danému účtu.

5. Studio Body dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky na předem stanovenou či dohodnutou kombinaci služeb, příp. zboží Studio Body. Studio Body může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování. Dále Studio Body může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník se může informovat o stavu svého zákaznického účtu nebo ověřit platnost permanentky na recepci Studio Body, a to po prokázání své totožnosti vztahující se k danému účtu.

6. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@studiobody.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena.

IV. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

1. Studio Body umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Studio Body. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

V. Rezervace

1. Zákazník si může rezervovat aktivity Studio Body (dále jen "Rezervace"), pokud má u Studio Body zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo tuto aktivitu přímo hradí.

2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci Studio Body, a to na základě předložení potřebných údajů a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka) či zprávou na facebookovém účtu Studio Body.

3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace.

4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.

5. Studio Body a storno poplatky: pokud zákazník zruší svou rezervaci více než 6 hodin před zahájením aktivity, není účtován storno poplatek / pokud zákazník zruší 6 a méně hodin před zahájením aktivity, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny. V případě zrušení služby 3 a méně hodin před zahájením služby bude účtován storno poplatek v plné výši dle ceníku Studio Body. Tyto storno poplatky se vztahují na veškeré služby nabízené ve Studiu Body vyjma individuálních lekcí s trenérem. Ty jsou upraveny v samostatném odstavci níže.
Rezervace na individuální lekce může zákazník stornovat telefonicky, osobně či zprávou na facebookovém profilu Studio Body nejpozději 24 hodin před začátkem lekce. Pokud zákazník stornuje 24 a méně, bude mu naúčtován storno poplatek ve výši 50% ceny dané služby. Pokud bude rezervace zrušena 12 hodin a méně před začátkem služby, bude naúčtován storno poplatek ve výši 100% ceny dané služby.

6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Studio Body, osobně na recepci Studio Body, písemnou formou přes sms nebo zprávy facebookového účtu Studia Body či elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail info@studiobody.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. Studio Body posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky Studio Body jsou účinné od 14.06.2023 a jsou k dispozici na recepci Studio Body a na internetových stránkách Studio Body www.studiobody.czLenka Flodrová
provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Lenka Flodrová - provozovatel, Studio Body, se sídlem Nová Ves 101, Pohořelice 691 23 , IČ 02263076 , e-mail: info@studiobody.cz, tel.: +420 607 121 820 vydává s účinností od 1. 7. 2023 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen "Reklamační řád"):

I. Všeobecná Ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Studio Body. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen "zboží" či "výrobek").

2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.

3. Zákazník (dále také jako "kupující") je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako "záruční doba", "záruka" nebo "doba odpovědnosti za vady").

2. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.

3. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

4. Místem uplatnění reklamace je Studio Body, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně v Studio Body nebo poštou či emailem.

5. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

6. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

7. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

8. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

9. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

STORNO POPLATKY

Níže uvedené poplatky platí pro veškeré služby vyjma individuálních lekcí s trenérem. Ty jsou popsány v samostatném odstavci. Z důvodu častého rušení rezervací jsme byli nuceni zavést storno poplatky. Vaši rezervaci můžete stornovat telefonicky nebo osobně nejpozději 6 hodin před začátkem služby. Pokud stornujete 6 hodin a méně, bude Vám naúčtován storno poplatek ve výši 50 % ceny dané služby. Pokud bude rezervace zrušena 3 hodiny a méně před začátkem služby bude Vám naúčtován storno poplatek ve výši 100 % ceny dané služby.
Storno poplatky pro individuální lekce s trenérem
Rezervace na individuální lekce můžete stornovat telefonicky, osobně či zprávou na facebookovém profilu Studio Body nejpozději 24 hodin před začátkem lekce. Pokud stornujete 24 a méně, bude Vám naúčtován storno poplatek ve výši 50% ceny dané služby. Pokud bude rezervace zrušena 12 hodin a méně před začátkem služby, bude Vám naúčtován storno poplatek ve výši 100% ceny dané služby.

Děkujeme za pochopení a akceptování našich pravidel.